ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີວ່າຄຸນນະພາບແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສະ ເໝີ ໄປ, ພວກເຮົາຖືວ່າມັນເປັນຊີວິດ.ພວກເຮົາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບການຕິດເຊື້ອໄຫຼອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດດໍາເນີນໄປຕາມລໍາດັບແລະປີຕໍ່ປີ.ຄຸນນະພາບດີແມ່ນຫຼັກການຂອງ Landbrown ສະເໝີ ແລະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນວຽກປະຈຳເຊັ່ນ: ການຫາຍໃຈທາງອາກາດ.